خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی تاثیرشیوه ی تصمیم گیری براساس تفکرارزشی

مقاله بررسی تاثیرشیوه ی تصمیم گیری براساس تفکرارزشی برعملکرد سازمان (باموردکاوی: بانک رفاه کارگران)

چکیده مقاله:
همچنان که دراکثر منابع مدیریتی تاکید گردیده است؛ تصمیم گیری به عنوان اصلی ترین وموثرترین فعالیت مدیریت هرسازمان به حساب می آید . ازطرفی فضای پررقابت و پیچیده ی بانک هاو موسسات مالی واعتباری ایران درسال های اخیر ،به ویژه باتوجه به ورود وتوسعه بانک های خصوصی ، ضرورت بررسی دقیق در خصوص عوامل تاثیر گذار بر رشد شاخص های عملکردی بانک رفاه- به عنوان یک بانک تجاری بزرگ وباسابقه که در حال حاضربه عرصه ی بانک های خصوصی نیز وارد شده است- رادرذهن پژوهشگر ایجاد نمود. درمواجهه بامدل های مختلف تصمیم گیری ،رویکرد نوینی به نام تفکر ارزشی مورد مطالعه قرار گرفته و به عنوان یک پارادایمجدید در حوزه ی تصمیم گیری که در مقابل کلیه ی مدل های مبتنی بر تصمیم گیری عقلایی (یا تفکر گزینه ای) قراردارد؛ موردتوجه قرار گرفت .این تفکر برتبیین ارزش های هرمساله ،ابداع گزینه وایجادفرصت به جای انتخاب یک گزینه ازبین گزینه های دردسترس تاکید دارد. تصمیم گیری براساس تفکرارزشی به عنوان متغیر مستقل و سه شاخص عملکردی اصلی بانک رفاه (ایجادفرصت ، رضایت مشتری وتعریف خدمات نوین) به عنوان متغیرهای وابسته موردنظر قرارگرفته وازطریق پرسشنامه به مدیران بانک رفاه درسطوح گوناگون ارائه گردیده وموردسنجش قرار گرفت . نتایج حاصل از این پژوهش نشانگر این موضوع است که مدیران بانک رفاه پس از آشنایی با این نوع تفکر درتصمیم گیری ، اثرتغییر پارادایم تصمیم گیری از تفکر گزینه ای به تفکرارزشی را بر شاخص های عملکردی بانک مثبت ارزیابی نمودند

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله