خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی تاثیرهوش معنوی برمدیریت دانش دراداره کل

مقاله بررسی تاثیرهوش معنوی برمدیریت دانش دراداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هوش معنوی بر مدیریت دانش در اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد با روش توصیفی – همبستگی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش عبارت است از کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد که تعداد آنها ۵۹۷ نفر می باشد. در این تحقیق برای بدست آوردن نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. با در نظر گرفتن حجم جامعه (۵۹۷) و جاگذاری در فرمول نمونه گیری تصادفی، حداقل حجم نمونه ۲۳۳ عدد مشخص شد. تعداد ۳۳۰ پرسشنامه توزیع شد که از این بین ۲۳۷ پرسشنامه به صورت کامل و صحیح بازگردانده شد، و مابقی به دلایل عدم بازگشت یا عدم تکمیل مورد استفاده قرار نگرفتند. برای جمع آوری دادهها از دو پرسشنامه مدیریت دانش پاتریک و همکاران (۲۰۰۹) و هوش معنوی کینگ (۲۰۰۸) استفاده شده است. برای بررسی مدل معادلات ساختاری از نرم افزار PLS استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از این موضوع بود که هوش معنوی بر روی مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری دارد. دانش ورای هر نوع ساختاری یک پدیده اجتماعی است. به این معنا که انسان مهمترین عامل شکل گیری و انتقال آن است. با توجه به این واقعیت و اثبات فرضیه، وجود هوش معنوی بالا در کارکنان سازمان می تواند تا حدودی کیفیت چرخه دانش را ارتقاء بخشیده و از آن محافظت کند

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله