خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی تاثیرکاربرد فناوری اطلاعات بر ارتقا بهره وری

مقاله:بررسی تاثیرکاربرد فناوری اطلاعات بر ارتقا  بهره وری سازمان تأمین اجتماعی

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

چکیده :

بيش از دو دهه است كه اطلاعات در كنار ساير عوامل توليد به عنوان يك منبع با ارزش تلقي شده است. اطلاعات به عنوان يك عامل استراتژيك مي باشد تا جائي كه امروز به عنوان يك ابزار رقابتي در مواجهه با مشكلات محيطي و چالش ها و نيز استفاده مناسب از فرصت ها محسوب مي شود. گرچه فناوري اطلاعات و ارتباطات و استفاده از رايانه هرگز نتوانسته جايگزين نيروي انساني در تصميم گيري شود ولي از قدرت آن نيز در كمك به كاركنان و مديران جهت تصميم گيري درست با استفاده از اطلاعات دقيق و سرعت بخشيدن به كارها نمي توان صرف نظر كرد. هدف پژوهش بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات برارتقا بهره وری سازمان تامین اجتماعی شهرستان های لامرد و مهر با استفاده ازالگوی کارت امتیازی متوازن بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان و مشتریان تامین اجتماعی شهرستان های لامرد و مهر بود. از جامعه کارکنان به عنوان نمونه سرشماری و برای مشتریان به دلیل گستردگی روش نمونه گیری در دسترس مورد استفاده قرار گرفت. ابزار پژوهش شامل مقیاس کاربرد فن آوری اطلاعات از اردلان (۱۳۹۰)مقیاس بهره وری ومقیاس رضایت مشتری از صرافی زاده وهمکاران (۱۳۸۸) می باشد.پس از محاسبه روایی و پایایی ابزار و توزیع بین نمونه، داده¬¬ها با استفاده از روش¬های آماری توصیفی (درصد و فراوانی) و استنباطی نظیر رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که: ۱- بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر یادگیری و رشد حرفه ای کارکنان تامین اجتماعی لامرد و مهر تاثیر مثبت و معنادار داشت. ۲-بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر فرایندهای داخلی سازمان تامین اجتماعی لامرد و مهر تاثیر مثبت و معنادار داشت. ۳- بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر جنبه های مالی سازمان تامین اجتماعی لامرد و مهر تاثیر مثبت و معنادار داشت.  ۴- بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر رضایت مشتریان سازمان تامین اجتماعی لامرد و مهر تاثیر مثبت و معنادار داشت.

 

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله