خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی تاثیر ابعادنوآوری برعملکرد منابع انسانی

مقاله بررسی تاثیر ابعادنوآوری برعملکرد منابع انسانی براساس مدلسازی ساختاری تفسیری

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ابعاد نوآوری بر عملکرد منابع انسانی با استفاده از مدل تفسیری ساختاری می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و معاونان شعب موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج استان آذربایجان غربی می باشند. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهشی از نوع کیفی می باشد. بدین ترتیب که در ابتدا ابعاد نوآوری که بر عملکرد منابع انسانی موثر هستند از طریق کتب و منابع مختلف و همچنین مصاحبه با تعدادی از نخبگان از طریق تکنیک دلفی شناسایی و تعیین شده و سپس به صورت یک ماتریس با عنوان ماتریس تعاملی اولیه در اختیار نمونه های آماری قرار گرفته است که با تعیین وضعیت رابطه بین ابعاد فرآیند ادامه پیدا کرده و با استفاده از سیستم دودیی اعداد این داده ها به کدهای صفر و یک تبدیل شده و سپس با محاسبه میزان نفوذ و قدرت وابستگی، اقدام به سطح بندی ابعاد و در نهایت با استفاده از تجزیه و تحلیل میک مک جدول پیشران تنطیم و مدل نهایی ارائه شده است. در نهایت نیز متغیرهای تحلیل شده بر اساس مستقل بودن، وابسته بودن، ارتباطی بودن و یا کلیدی بودن مشخص شده اند

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله