خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی تاثیر اجرای اصل 44 قانون اساسی بربازدهی

مقاله بررسی تاثیر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بربازدهی بازار سرمایه بورس اوراق بهادارایران ۱۳۷۹-۱۳۹۴

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

ظهور پدیداد خصوصی سازی به عنوان ابزاری سیاسی – استراتژیک برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی از راد افزایش نقش نیروهای بازار و ایجاد ساختار رقابتی برای فعالیت های مورد نظر با امکان بهرهگیری از فرآیند انگیزشی و کنترل بخش خصوصی در اقتصاد با هدف تحقق دو مقوله ارتقاء کارایی و بهبود تخصیص منابع موجب شد اکثر کشور های توسعه یافته ودر حال توسعه به فکر انتقال مالکیت دولتی به بخش خصوصی بیفتند. این پژوهشی به بررسی تاثیر اندازد دولت بر بازدهی بازار سرمایه دردوره زمانی (۱۳۹۴ – ۱۳۷۹) می پردازد. در این ارتباط متغییر اندازه دولت به عنوان شاخص تبیین کننده اصل ۴۴ قانون اساسی بر بازدهی بازار بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه منظور شده است. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روشی، توصیفی – تحلیلی با استفادد از الگوی اقتصادسنجی ARDL میباشد. نتایج ناشی از این الگو نشان می دهد که هر چه دولت ها بزرگتر و فربه تر باشند ، دخالت دولت در اقتصاد و عدم توجه به نقشی مردم در فعالیت های اقتصادی و بخش خصوصی بیشتر خواهد شد، که اثر وارون بر بازدهی بازار سرمایه خواهد داشت که کاملا منطبق بر شرایط اقتصاد ایران می باشد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله