خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی تاثیر بازارگرایی خارجی برعملکرد شرکت های

مقاله بررسی تاثیر بازارگرایی خارجی برعملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان مازندران

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهشی، بررسی تاثیر بازار گرایی خارجی بر عملکرد شرکت های صنعتی کوچک و متوسط بخش های دولتی و شخصی می باشد. در این تحقیق، مدلی مفهومی ترسیم شده است که نشان دهندهٔ ارتباط مستقیم بین بازار گرایی خارجی و عملکرد شرکت های صنعتی است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات تحقیق علی است. در این مطالعه با استفاده از روش تحقیق میدانی و به کار گیری پرسشنامه استاندارد شده جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری ، کارکنان بانک رفاه در شهر اراک و شهروندانی (مشتریان) می باشد که از خدمات این بانک استفاده می کنند. برای انجام تحقیق از دو نمونه (کارکنان و مشتریان) هر یک با حجم ۱۵۰ پرسشنامه استفاده شده است، پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و روایی پرسشنامه توسط تعدادی از متخصصین جامعه آماری و اساتید بازاریابی تایید شده است. پردازش داده ها از طریق نرم افزار لیزرل انجام شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آنست که ابعاد بازار گرایی خارجی بر عملکرد شرکت های مورد بررسی، تاثیر مستقیم داشته است

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله