خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی تاثیر بهره وری و انباشت سرمایه برشد مالی

مقاله بررسی تاثیر بهره وری و انباشت سرمایه برشد مالی شرکت ها

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

رشد و توسعه مالی هم جهت با بهره وری و انباشت سرمایه است. رشد مالی از بهره وری و چگونگی استفاده از سرمایه نشات می گیرد. بنابراین به هر میزان که شرکت ها بتوانند در راستای بهره وری ناشی از انباشت سرمایه خود گام بردارند، می توانند رشد مالی خود را افزایش دهند. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر بهره وری و انباشت سرمایه بر رشد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور تعداد ۱۲۰ شرکت طی بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره در داده های ترکیبی به روش اثرات ثابت مورد مطالعه قرار گرفت. در این راستا سه فرضیه تاثیر بهره وری بر رشد مالی و تاثیر انباشت سرمایه بر رشد مالی و تاثیر انباشت سرمایه بر رابطه بین بهره وری و رشد مالی شرکت ها آزمون شد. یافته ها نشان داد که بهره وری و انباشت سرمایه تاثیر مثبت بر رشد مالی شرکت ها دارند. همچنین انباشت سرمایه رابطه مثبت بین بهره وری و رشد مالی را تقویت می کند. بنابراین شرکت ها باید در راستای رشد مالی به تقویت بهره وری و انباشت سرمایه خود بپردازند

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله