خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی تاثیر سرمایه گذاری بیش ازواقع براحتمال سقوط

مقاله بررسی تاثیر سرمایه گذاری بیش ازواقع براحتمال سقوط ریزش قیمت سهام درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهشی بررسی تاثیر سرمایه گذاری بیش از واقع بر احتمال سقوط (ریزشی) قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به هدف اصلی این پژوهش محقق به دنبال پاسخگویی به این پرسش ها است که آیا سرمایه گذاری بیش از واقع منجر به سقوط قیمت سهام می شود؟.. بدین منظور داده های گردآوری شدد ۵۶ شرکت برای دوره زمانی ۹ ساله ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۳ با کمک نرم افزار آماری ۷ EVieWS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بیانگر این امر است که بین سرمایه گذاری بیش از واقع و احتمال سقوط (ریزشی) قیمت سهام ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله