خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی تاثیر سهامداران نهادی پایا و ناپایا برمدیریت

مقاله بررسی تاثیر سهامداران نهادی پایا و ناپایا برمدیریت سود مبتنی برفعالیت های واقعی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

نقش سهامداران نهادی در بحث مدیریت سود یکی از موضوعاتی است که سالهاست در بورس اوراق بهادار کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است. سهامداران نهادی به دو گروه پایا و ناپایا دسته بندی می شوند. سهامداران نهادی پایا، سهامدارانی هستند که نقش فعالی در زمینه نظارت و کنترل بر فعالیت های مدیریت بر عهده دارند. در مقابل سهامداران نهادی ناپایا بیشتر بر روی عایدات جاری متمرکز هستند و از درگیر شدن در مسائل کنترلی و پذیرفتن نقش فعال در مکانیزم حاکمیت شرکتی پرهیز می کنند. هدف اصلی پژوهشی حاضر، بررسی ارتباط بین انواع سهامداران نهادی با مدیریت سود مبتنی بر فعالیت های واقعی می باشد. جهت پاسخگویی به مسئله مطرح شده، دو فرضیه تدوین شده است. جهت آزمون این فرضیه ها، نمونه ای به تعداد SO شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ انتخاب شده است. در این پژوهشی برای تعیین متغیر سهامداران نهادی از درصد سهام در اختیار سرمایه گذاران نهادی و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون OLS به روش داده های ترکیبی استفاده گردیده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که بین سهامداران نهادی پایا و مدیریت سود مبتنی بر فعالیت های واقعی رابطه ی منفی و معنی دار وجود دارد. نتایج فرضیه دوم نشان داد که یک رابطه مثبت و معنی دار بین سهامداران نهادی ناپایا و مدیریت سود مبتنی بر فعالیت های واقعی وجود دارد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله