خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی تاثیر عواطف مشتری بر خرید آنی

بررسی تاثیر عواطف مشتری بر خرید آنی

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

یکی از حقایق غیر قابل انکار دنیای تجارت و رقابت امروز تأثیر فضای داخلی فروشگاه ها بر رفتار مشتریان، اعم از جذب مشتری و افزایش خرید آن ها است. این پژوهش به دنبال آن است که تأثیر عواطف مشتری بر قصد خرید آنی در فروشگاههای کوثر شهر اصفهان را بررسی نماید. پژوهش حاضر از نظر ماهیت توصیفی – پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری مشتریان فروشگاه های زنجیرهای کوثر در شهر اصفهان میباشد و از شیوه نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس استفاده شده است. حجم نمونه انتخابی پژوهش برابر با ۲۰۰ نفر بدست آمد. در این پژوهشی از پرسشنامه محقق ساخته جهت جمع آوری نظرات نمونه آماری استفاده می گردد و روایی پرسشنامه با استفاده از روایی سازه، همگرا و محتوا سنجیده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب تأیید گردید. نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها در پژوهش حاضر اس پی اس اس ۲۲ – ایموس ۲۱- واسمارت پی ال اس بوده است. نتایج بدست آمده از تحلیل داده های گرد آوری شده نشان داد که تاثیر عواطف مشتری بر قصد خرید آنی معنادار نمی باشد. همچنین یافته های جانبی پژوهش نشات داد از لحاظ وضعیت تأهل و سن، تفاوت معناداری نسبت به خرید آنی وجود دارد؛ به عبارات دیگر می توان گفت افراد مجرد و افراد زیر ۲۰ سال، تمایل بیشتری به خرید آنی دارند.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله