خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت دانش برچابکی سازمان

مقاله بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت دانش برچابکی سازمان موردمطالعه: امورمالیاتی استان قزوین

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر فرایندهای مدیریت دانش بر چابکی سازمانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهشی، کارکنان امور مالیاتی استان قزوین به تعداد ۵۵۰ نفر می باشد و روش نمونه گیری تصادفی ساده است که بر اساس فرمول کوکران ۲۲۷ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. جمع آوری داددها از طریق دو پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون(۲۰۰۳) و چابکی سازمانی گابریل و ناوارو(۲۰۱۵) انجام گرفته است. روایی سازهٔ پرسشنامه ها با استفاده از تحلیل عاملی تأیید شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که بر این اساس ضریب آلفای پرسشنامه مدیریت دانش ۰/۹۳ و پرسشنامه چابکی سازمانی ۸۶ ۰ به دست آمد که نشان از پایایی ابزار سنجش پژوهش است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده و جهت آزمون فرضیههای پژوهشی از مدلسازی معادلات ساختاری ( SEM) و نرم افزار LISREL880 بهره گرقته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که: مدیریت دانش با ضریب مسیر ۰۷۵+ و آماره T به مقدار ۲۴ ۹ تأثیری مثبت و معنی دار بر چابکی سازمانی دارد. همچنین فرایندهای مدیریت دانش شامل خلق دانش، کسب دانش، سازماندهی دانش، انتشار دانش و کاربرد دانش تاثیری مثبت و معنی دار بر چابکی سازمانی امور مالیاتی استان قزوین دارد

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله