خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی تاثیر مدیریت دانش برمدیریت زنجیره تامین

مقاله بررسی تاثیر مدیریت دانش برمدیریت زنجیره تامین و عملکرد شرکت ملی حفاری ایران ازدیدگاه مدیران

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

این پژوهشی با هدف بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت زنجیره تامین و عملکرد شرکت ملی حفاری ایران از دیدگاه مدیران به مرحله اجرا درآمده است. تحقیق پیش رو از نظر هدف کاربردی، از لحاظ روش اجرا توصیفی و از نظر ماهیت علی می باشد. متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی بوده که شامل متغیر مستقل مدیریت دانش، متغیر میانجی مدیریت زنجیره تأمین و متغیر وابسته عملکرد شرکت میباشد. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق پژوهشی کلیه مدیران شرکت ملی حفاری ایران می باشد که از میان آنها ۱۲۸ نفر به صورت تصادفی ساده و بر اساسی فرمول کوکران انتخاب گردیدند. دادههای مورد نیاز برای تحقیق از طریق سه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش لاوسون (۲۰۰۳)، مدیریت زنجیره تأمین لی و همکاران (۲۰۰۶) و عملکرد شرکت کیم (۲۰۰۶) گردآوری شدند و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که مدیریت دانش بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت معناداری به جای گذاشته است. تأثیر مثبت مدیریت دانش بر مدیریت زنجیره تأمین مورد تأیید قرار گرفت. همچنین مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت معنی داری نشان داد. مدیریت زنجیره تأمین نیز در رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد شرکت نقش میانجی ایفا نمود

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله