خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی تاثیر نرخ ارزحقیقی بربخش کشاورزی طی دوره

مقاله بررسی تاثیر نرخ ارزحقیقی بربخش کشاورزی طی دوره ۱۳۹۴-۱۳۶۰ درایران

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش های اقتصادی مهم در کشور ایران می باشد و به عنوان بخش پایه و استراتژیک اقتصاد، تأمین کننده غذا و بخشی از مواد اولیه برای سایر بخش هاست. در نتیجه با بررسی و برآورد تولیدات کشاورزی و مشخص بودن تأثیر عوامل تأثیرگذار بر تولیدات کشاورزی می توان سیاستهای مناسبی را جهت بهبود و افزایش تولید بخش کشاورزی در پیش گرفت. در پژوهشی حاضر، اثر نرخ ارز حقیقی بر بخش کشاورزی در کشور ایران با استفاده از الگوی خود توضیحی با وقفههای توزیعی (ARDL) طی سال های (۱۳۹۴-۱۳۶۰) بررسی شد. نتایج برآوردها بیانگر این است که علائم ضرایب برآوردشده برای همه متغیرها با مبانی نظری سازگار می باشند و براساس برآورد تولیدات کشاورزی در ایران متغیرهای نرخ ارز حقیقی، قیمت صادرات بخش کشاورزی، صادرات بخش کشاورزی در سطح خطای ۵ درصد هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت، تاثیر معنادار و مثبت بر تولیدات بخش کشاورزی داشتهاند. همچنین ضریب سرعت تعدیل کوتاه مدت به بلند مدت در برآوردها برابر با ۲۷ می باشد که نشان می دهد ۲۷ سال طول می کشد تا عدم تعادل کوتاه مدت به سمت رابطه بلند مدت تعدیل شود

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله