خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی تاثیر هویت اجتماعی برند، بر خرید مصرف کنندگا

فصل دوم پایان نامه  بررسی تاثیر هویت اجتماعی برند، بر خرید مصرف کننده ۶۰ صفحه فایل وورد با منابع دقیق

يكي از حوزه هاي مورد علاقة مديران برند، ايجاد معاني در ذهن مصرف كننده از طريق ايجاد هويت براي نام تجاري مي باشد. امروزه، به منظور تعريف يك نام تجاري، توجه و تأكيد آن بر هويت، به عنوان يك عنصر مهم و غير قابل رؤيت، بيشتر از هر مورد ديگر است. هويت، عنصري است كه قابل رؤيت نيست اما داراي اصالت و ريشه است. زماني كه مصرف كنندگان، به كيفيت نام تجاري توجه زيادي داشته و و رقبا به آساني مي توانند ويژگي هاي محصول را كپي و تقليد نمايند، ايجاد يك هويت نام تجاري قوي، جهت ايجاد ارزش ويژة براي برند، بسيار بااهميت و گرانبها است. هويت جزء كليدي برندسازي است و هستة ايجاد يك برند موفق، درك چگونگي ايجاد و توسعة هويت نام تجاري است  (Lafore, 2010).

هويت نام تجاري، چارچوبي را براي يكپارچگي كل نام تجاري فراهم مي آورد. از طريق آن، مي توان حدود موقعيت گذاري را تعيين كرد، ابزار بيان آن را قانون مند ساخت، و از فرديت و دوام آن اطمينان يافت. مفهوم هويت به ما گوشزد مي كند كه يك نام تجاري نمي تواند به هر نوع موقعيت گذاري تن بدهد. يك نام تجاري ممكن است در ابتداي تولد خود ظرفيت پذيرش هر چيزي را داشته باشد، ولي زمان و نمادهايي را كه مي پذيرد يك معنا، يك قلمرو، و در نتيجه مرزهايي براي آن قلمرو مي بخشند (کاپفرر، ۱۳۸۵).

 متأسفانه در ادبيات موجود برند، توجه ناكافي به هويت اجتماعی برند و ارتباطش با ايجاد و توسعه رفتار و قصد خرید مصرف کننده صورت گرفته و چارچوب منسجمي در رابطه با آن وجود ندارد. اما در بعضي تحقيقات اخير به اثرات هويت اجتماعی برند و ابعاد آن از جمله ظاهر، شخصیت، ارتباط و فرهنگ  برند اشاره شده است (He & Li, 2010).

بنابراین این تحقیق در صدد است که وضعیت، منطق و مدل هویت اجتماعی برند را بر اساس ویژگی های تاثیر هویت اجتماعی برند، بر قصد خرید و رفتار مصرف کننده مورد بررسی قرار داده و بر مبنای نتایج این بررسی راهکارهایی جهت ارتقاء ویژگی های مذکور ارایه کند تا بدین طریق شرکت همراه اول شهر تهران بتواند در این محیط پرطلاطم و پراز رقیب به حیات خود ادامه دهند و خود را پیشاپیش برای تغییرات آتی آماده سازند.

 

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله