خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی تاثیر ویژگیهای شخصیتی معلمان درسبک مدیریت

مقاله بررسی تاثیر ویژگیهای شخصیتی معلمان درسبک مدیریت کلاس

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر ویژگیهای شخصیتی معلمان در سبک مدیریت کلاس انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. لذا جامعه آماری تمامی معلمان شهرستان مشگین شهر به تعداد ۱۲۰۷ نفر می باشد که از بین آنها با توجه به جدول مورگان ۲۹۱ نفر به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گرداوری اطلاعات برای متغیر مستقل پرسشنامه استاندارد تیپهای شخصیتی مک کری و کاستا و برای متغیر وابسته پرسشنامه استاندارد سبکهای مدیریت کلاس ABCC می باشد که پایایی این مقیاسهای با استفاده از آلفای کرونباخ بیش از (r=0.7) محاسبه شده و روایی محتوایی نیز با استفاده از نظر اساتید و کارشناسان مورد تایید گردیده است. برای آزمون فرضیات تحقیق از آزمون رگرسیون خطی همزمان، تحت نرم افزار SpSS21 استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که از بین ویژگیهای شخصیتی تنها برونگرایی دارای تاثیر مثبت در سبک مدیریت مداخله گرا می باشد. همچنین ویژگیهای روان آزردگی، برونگرایی و معاشرتی بودن دارای تاثیر مثبت در سبک مدیریت تعاملی می باشند در حالی که تجربه پذیری و مسئولیت پذیری دارای تاثیر منفی در این سبک مدیریت می باشند. در نهایت از بین ویژگیهای شخصیتی تنها مسئولیت پذیری در سبک مدیریت غیرمداخله گرا دارای تاثیر منفی می باشد

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله