خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی تاثیر کيفيت بر ميزان رضايت يادگيرنده درسامان

مقاله : بررسی تاثیر کيفيت بر ميزان رضايت يادگيرنده درسامانه يادگيري الکترونيکي

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

چکيده:

 هدف تحقيق حاضر بررسي تاثیرکيفيت خدمات الکترونيکي با رضايت الکترونيکي دانشجويان در دانشگاه هاي داراي سيستم مجازي  مستقر در شهر تهران در گروه هاي علوم انساني مي باشد. روش تحقیق ازنوع همبستگی وبه صورت پیمایشی انجام شده است.دانشگاه تربيت مدرس-تهران-شهيد بهشتي-علم وصنعت ايران به عنوان جامعه آماري انتخاب شدند . جامعه آماري شامل۳۰۳۹ نفراز دانشجويان دوره هاي يادگيري الکترونيکي در اين تحقيق از نمونه گيري تصادفي استفاده شده است و ۳۸۵نفر از دانشجويان دوره هاي يادگيري الکترونيکي به صورت تصادفي انتخاب شده اند.ابزارجمع آوري اطلاعات پرسشنامه بودکه ضريب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه۹۸/. به دست آمد. با استفاده از تحليل هاي آماري ، داده هاي حاصل از پرسشنامه به کمک نرم افزار اس پی اس اس و با استفاده از روش مدل سازي معادلات ساختار يافته ، مدل پيشنهادي تحقيق ، آزموده شد .نتيجه تحقيق نشان مي دهدکه بين مولفه هاي  كيفيت اطلاعات  ، كيفيت آموزش  ، كيفيت فني ، كيفيت خدمات ورضايت تإثير مستقيم و معني داري دارند. همچنين بر اساس ضرايب استاندارد شده رگرسيوني (ضرايب تحليل مسير) مشاهده مي‌شود به ترتيب كيفيت اطلاعات  رتبه اول، كيفيت آموزش  رتبه دوم ، كيفيت فني رتبه سوم ، كيفيت خدمات رتبه چهارم و كمترين اهميت را دارد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله