خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی تاثیر یکپارچگی زنجیره تامین بررضایت مشتری

مقاله بررسی تاثیر یکپارچگی زنجیره تامین بررضایت مشتری و عملکرد مالی مطالعه موردی: شرکت شهرک های صنعتی شهراهواز

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف تحقیقی حاضر بررسی تاثیر یکپارچگی زنجیره تامین بر رضایت مشتری و عملکرد مالی بوده است. این تحقیق، پژوهشی کاربردی و در دسته تحقیق های علی قرار دارد. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران، معاونین و کارشناسان مالی شرکت شهرکهای صنعتی شهر اهواز می باشد. به منظور تعیین حجم نمونه مورد نیاز برای این تحقیق و با در نظر گرفتن تعداد شرکتهای صنعتی شهر اهواز (۴۸۰ شرکت ) از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. از مجموع ۱۴۴۰ نمونه. ۳۱۵ پاسخ دهنده در این تحقیق مشارکت داشته اند. داده های اولیه با روش پرسشنامه جمع اوری شده است. روش مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل برای آزمون فرضیه ها به کار برده شد. نتایج نشان میدهد که یکپارچگی درونی بر یکپارچگی مشتری و یکپارچگی تامین کننده تاثیر مثبت دارد. یکپارچگی مشتری بر رضایت مشتری و عملکرد مالی تاثیر مثبت دارد. همچنین یکپارچگی تامین کننده بر رضایت مشتری و عملکرد مالی تاثیر مثبت دارد. در نهایت اینکه . که رضایت مشتری بر عملکرد مالی تاثیر مثبت دارد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله