خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی رابطه آموزش حین خدمت و بهره وری کارکنان

مقاله بررسی رابطه آموزش حین خدمت و بهره وری کارکنان منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز شهرستان بوشهر

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین آموزش حین خدمت و بهره وری کارکنان منطقه داد عملیات انتقال گاز شهرستان بوشهر میباشد. روش این پژوهشی، پیمایشی از نوع توصیفی است و جامعه آماری آن کلیه ۲۸۲ نفر کارکنان رسمی و قرارداد مدت موقت منطقه ده عملیات انتقال گاز شهرستان بوشهر هستند که با استفاده از فرمول کوکران ۱۶۲ نفر از ایشان بعنوان نمونه و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. به منظور گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته بهر دوری و پرسشنامه آموزش حین خدمت فداییان (۱۳۹۳)، استفاده شده است. جهت تعیین روایی پرسشنامه ها، از روایی محتوایی و صوری و جهت تعیین پایایی آنها، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که به ترتیب برای هر یک از پرسشنامه ها برابر ۸۱/۰ و ۸۷/۰ محاسبه گردید. به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها، از روشهای آماری متناسب در دو سطح توصیفی همچون جداول، نمودارها، میانگین، انحراف استاندارد و… و در سطح استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیرد گام به گام، تحلیل مسیر و… استغادد شد. نتایج حاصل از فرضیه ها نشان داد که رابطه مثبت و معناداری میان آموزش حین خدمت و بهره وری کارکنان منطقه ده عملیات انتقال گاز بوشهر وجود دارد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله