خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی رابطه بازاریابی اخلاقی با وفادارسازی مشتریان

مقاله بررسی رابطه بازاریابی اخلاقی با وفادارسازی مشتریان مطالعه موردی بانک مهراقتصادشعبه اردبیل

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف از پژوهشی حاضر بررسی رابطه بازاریابی اخلاقی با وفادار سازی مشتریان (مطالعه موردی بانک مهر اقتصاد شعبه استان اردبیل) می باشد این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش انجام تحقیق توصیفی – همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه مشتریان بانک مهر اقتصاد شعبه اردبیل می باشند که تعداد آنها به صورت نا محدود در نظر گرفته شده است برای تعیین حجم نمونه نیز با توجه به فرمول کوکران که طبق این فرمول نمونه آماری برای جامعه نامحدود ۳۸۴ نفر می باشد روش مورد استفاده برای نمونه گیری روش تصادفی ساده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته است و نتایج پژوهشی حاکی از آن است که بین ابعاد بازاریابی اخلاقی شامل (بازاریابی توصیفی اخلاق، بازاریابی هنجاری اخلاق و بازاریابی تحلیلی اخلاق) با ابعاد وفادار سازی مشتریان شامل (وفاداری رفتاری، وفاداری نگرشی و وفاداری سرمایه گذاری) رابطه مثبت و معنی داری دارد و همچنین بیشترین میزان ضریب همبستگی بین بازاریابی توصیفی با وفاداری رفتاری ۷۵ ۰، و بازاریابی هنجاری اخلاق با وفاداری سرمایه گذاری ۴۰/۰ و بازاریابی تحلیلی اخلاق با وفاداری سرمایه گذاری ۵۹/۰ می باشد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله