خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی اشتیاق

مقاله بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی اشتیاق شغلی و سایش اجتماعی موردمطالعه کارکنان شهرداری اسلام آباد غرب

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی، اشتیاق شغلی وسایش اجتماعی کارکنان در شهرداری اسلام آباد غرب می باشد. از دید روش، توصیفی و از نوع همبستگی، و هدف کاربردی و شیوه گردآوری داده ها پیمایشی ، و از نظر زمانی تک مقطعی بوده است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارکنان شهرداری اسلام آباد غرب به تعداد ۳۲۰نغر می باشد و حجم نمونه براساس جدول مورگان ۱۳۵ نفر به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند. وداده های مورد نیاز از طریق سه پرسشنامه استاند اندار برای متغیر وابسته و متغیر مستقل و متغیر میانجی جمع آوری شده است. برای برآورد پایایی و قابلیت ابزار اندازه گیری پژوهشی از فرمول ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. که به ترتیب ( ۸۳۶./۰ ، ۸۸۷./۰، ۸۱۱./۰ ) می باشد. داده های، از روش های آمار توصیفی واستنباطی از جمله آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون تجزیه و تحلیل گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و سایش اجتماعی کارکنان ارتباط معناداری وجود دارد ولی بین اشتیاق شغلی و سایش اجتماعی کارکنان ارتباط معنادار وجود ندارد و همچنین اثربخشی ارتباطات سازمانی از طریق اشتیاق شغلی بر سایش اجتماعی کارکنان تاثیرگذار است

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله