خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی رابطه بین ارزشهای شخصی؛فرهنگی و وضعیت

مقاله بررسی رابطه بین ارزشهای شخصی؛فرهنگی و وضعیت سلسله مراتبی مسیرشغلی درادارات آموزش و پرورش غرب استان مازندران

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

مسیر شغلی، سلسله پستهایی است که یک شخصی در طول زندگی خود، تصدی آنها را به عهده میگیرد؛ در این راستا هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین ارزش های شخصی فرهنگی و وضعیت سلسله مراتبی مسیر شغلی در ادارات آموزش و پرورش غرب استان مازندران است. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان سازمان ادارات آموزش و پرورش غرب استان مازندران به تعداد ۱۷۷ نفر (۹۲ نفر زن و ۸۵ نفر مرد) تشکیل دادند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید. روایی پرسشنامه مذکور با استفاده از اعتبار صوری تایید گردید. برای تعیین پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و برای آزمون مدل مفهومی پژوهش از نرم افزار DIS و SPSS استفاده گردید. یافته های تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد بین ارزش های شخصی ؛ فرهنگی کارکنان و وضعیت سلسله مراتبی مسیر شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله