خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی رابطه بین ارزش درک شده مشتریان هزینه

مقاله بررسی رابطه بین ارزش درک شده مشتریان هزینه تراکنشات انجام شده و قصد خرید مجدد انلاین مشتریان بانک ملت شهرستان ساری

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهشی بررسی رابطه بین ارزش درک شده، هزینه مبادلات بر قصد خرید مشتریان میباشد. روش تحقیق پژوهشی حاضر از نوع روش، توصیفی پیمایشی و از نوع هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهشی حاضر مشتریان بانک ملت شهرستان ساری می باشد. حجم نمونه انتخابی با استفاده از فرمول کوکران برابر با ۳۸۴ نفر در نظر گرفته شده است. روش نمونه گیری نیز در پژوهش حاضر از نوع تصادفی ساده میباشد. برای جمع آوری دادههای مورد نظر از پرسش نامه استاندارد که روایی آن مورد تایید استاد راهنما و پایایی هریک از متغیرها با توجه به میزان ضریب آلفای کرونباخ بالای ۷/۰ می باشد مورد تایید میباشد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار Smartpls استفاده شده است. نتایج گویای این است که ارزش درک شده و همچنین هزینه مبادلات با قصد خرید مجدد مشتریان رابطه معنی داری دارد. نتایج آزمون های فرعی نیز گویای این است که در بین هزینه ها مبادلات، هزینه دسترسی به اطلاعات با ارزش درک شده و قصد خرید مجدد مشتریان رابطه معنی داری دارند. هزینه سرمایه گذاری بر دارایی ها نیز با ارزش درک شده و قصد خرید مجدد مشتریان رابطه معنی داری دارد و در نهایت بین هزینه خطرات اخلاقی و ارزش درک شده مشتران در پژوهشی حاضر رابطه معنی داری کشف نشد اما بین هزینه خطرات اخلاقی و قصد خرید مجدد مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله