خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی رابطه بین رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری

مقاله بررسی رابطه بین رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

سازمان ها، تشکلهای انسانی هستند که به منظور انجام کار در راستای اهدافی خاص تحقق مییابند. رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان یکی از مسایل رفتاری بسیار مهم در حوزه انسانی سازمان بوده که خود تعیین کننده بسیاری از دیگر متغیرهای سازمانی است. لذا، تحقیق حاضر با هدف بررسی بررسی رابطه بین رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری در شرکت بیمه های غیر دولتی صورت پذیرفته است جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه پرسنل شرکت های بیمه غیر دولتی و مراجعه کنندگان به آنها می باشد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کو کران برآورد شده است. ابزاری که با آن به سنجش و اندازه گیری متغیرهای مورد نظر پرداخته شده است پرسشنامه می باشد که پس از اطمینان از پایایی بالای آن در بین نمونه های انتخاب شده توزیع شده است و میزان تاثیر پذیریشان از متغیرهای تحقیق سنجیده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از نرم افزار SPSS با نسخه ۲۱ در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از روش آزمون همبستگی انجام گردید. که در تمام فرضیات (ابعاد اعتماد، قابلیت اطمینان، مسئولیت پذیری، همدلی، ملموسسات) تایید گردید

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله