خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی رابطه بین ریسک های نقدینگی و اعتباری

مقاله بررسی رابطه بین ریسک های نقدینگی و اعتباری باعملکردبانکهای دولتی و خصوصی

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر، رابطه بین ریسک نقدینگی و اعتباری با بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی و حاشیه سود خالص بررسی شده است. نمونه آماری متشکل از هشت بانک دولتی و دوازده بانک خصوصی می باشد که طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ اطلاعات آنها در دسترس بوده است. با توجه به نوع داده ها و روشهای تجزیه و تحلیل، در تحقیق حاضر از روش رگرسیون چند متغیره داده های ترکیبی (پانل دیتا) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بانکهای خصوصی بین ریسک نقدینگی با بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی رابطه آماری منفی و با حاشیه سود خالص رابطه آماری مثبتی وجود دارد. همچنین بین ریسک اعتباری با عملکرد بانک های خصوصی رابطه آماری معناداری مشاهده نشد ، در حالی که در بانکهای دولتی بین ریسک نقدینگی با بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه آماری مثبت و با حاشیه سود خالص رابطه آماری منفی وجود دارد. به علاوه در بانکهای دولتی بین ریسک اعتباری با عملکرد رابطه آماری منفی وجود دارد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله