خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی ، کیفیت زندگی کاری

مقاله بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی ، کیفیت زندگی کاری با سکوت سازمانی کارکنان بانک سپه استان آذربایجان شرقی

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی کاری با سکوت سازمانی کارکنان بانک سپه استان آذربایجان شرقی میباشد. جامعه آماری در این تحقیق جامعه آماری در این تحقیق کارکنان استخدام رسمی بانک سپه استان آذربایجان شرقی می باشد که تعداد اعضای آن ۷۵۰ نفر می باشد که تعداد ۲۵۵ نفر با استفاده از جدول مورگان به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانهای و همچنین پژوهشهای میدانی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ز پرسشی – نامه سرمایه اجتماعی(ناها پیت و گوشال، ۱۹۹۸)؛ پرسشنامه کیفیت زندگی کاری (یارون، ۱۹۹۵) و پرسشنامه سکوت سازمانی (دلوی و سفید دشتی، ۱۳۹۲) استفاده شد. روایی ابزار اندازهگیری به وسیله روایی صوری مورد تأئید قرار گرفت و پایایی آنها توسط با نرم افزار SPSS محاسبه و ضریب آلفای کرونباخ برای که در نهایت برای به عدد ۰٫۸۷۰ رسیدیم، روش تجزیه و تحلیل دادهها در این تحقیق ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن می باشد. نتایج نشان داد: بین متغیرهای سرمایه اجتماعی از قبیل اعتماد، همکاری، مشارکت، انسجام اجتماعی، ارتباطات کاری احساسی اثرگذاری، فعالیتهای داوطلبانه با سکوت سازمانی رابطه معنی داری و معکوسی وجود دارد همچنین بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری کارکنان بانک سپه استان آذربایجان شرقی رابطه ی معنی داری وجود دارد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله