خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و تعهدسازمانی

مقاله بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و تعهدسازمانی درکارکنان شرکت گاز استان گیلان

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی بین کارکنان شرکت گاز استان گیلان پرداخته شده است. در این تحقیق برای سنجش عدالت سازمانی از پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی نیوهف و مورمن (۱۹۹۳) و تعهد سازمانی از پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی آلن و میر (۱۹۹۱) استفاده شد. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفا کرونباخ استفاده شد و همچنین جهت آزمون روایی(از نظر محتوا)، پس از طراحی پرسشنامه مذکور، روایی این پرسشنامه توسط تعدادی از اساتید مدیریت مورد تایید قرار گرفت. ضریب الغا کرونباح عدالت سازمانی ۰٫۸۶او همچنین ضریب آلفا کرونباخ تعهد سازمانی برابر با ۰٫۸۵ بدست آمده است. جامعه آماری پژوهش کارکنان استخدامی و قرارداد مستقیم شرکت گاز استان گیلان میباشد که تعداد کل کارکنان ۷۰۰ نفر می باشد که با استفاده از جدول مورگان ۲۵۰ نفر انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل دادها از روش های آماری اسپیرمن و رگرسیون چندگانه استفاده گردید. نتایج ازمون اسپیرمن و رگرسیون چندگانه نشان می دهد که بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی و تمامی فرضیه های ان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله