خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی رابطه بین نهادینه سازی اخلاق با کیفیت زندگی

مقاله بررسی رابطه بین نهادینه سازی اخلاق با کیفیت زندگی کاری کارکنان

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

اخلاق و کیفیت زندگی کاری دو عامل در هم تنیده محیط کار سازمانها هستند. اصول اخلاقی آگاهی ما را در فعالیت هایمان ارتقا داده و همچنین می توانند هوشیاری ما را درباره تعهدات دوجانبه مان نسبت به جامعه افزایش دهند. هدف این تحقیق بررسی رابطه میان انواع متفاوت نهادینه سازی اخلاق و کیفیت زندگی کاری و جلب توجه کارکنان شرکت های تولید کننده مواد شوینده به این موضوع است، بنابراین در این تحقیق تلاش می شود تا رابطه شکل های صریح و ضمنی نهادینه سازی اخلاق بر کیفیت زندگی کاری در بین کارکنان شرکت های تولید کننده مواد شوینده مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از روش توصیفی – همبستگی استفاده و داده ها از طریق پرسشنامه جمع اوری شده است. ضمن اینکه داده ها از جامعه کارکنان شرکت های تولید کننده مواد شوینده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به دست آمده که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. بر اساس نتایج، نشان داده شد که بین مولفه های نهادینه سازی اخلاق و کیفیت زندگی کاری همبستگی معنی داری وجود دارد. همچنین، از میان مولفه های نهادینه سازی اخلاق، هر دو مولفه (نهادینه سازی ضمنی و صریح ) بر کیفیت زندگی کاری تاثیر معنی داری نیز دارد. مدل تحقیق مورد تایید قرار گرفت که این مساله نشان میدهد بین نهادینه سازی اخلاق و کیفیت زندگی کاری رابطه معنی داری وجود دارد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله