خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی رابطه بین هوش معنوی خودکارآمدی و شادکامی

مقاله بررسی رابطه بین هوش معنوی خودکارآمدی و شادکامی معلمان دوره دوم متوسطه مدارس غیردولتی غرب استان گلستان

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی، خودکارآمدی و شادکامی معلمان دوره دوم متوسطه مدارس غیردولتی غرب استان گلستان می باشد. جامعه آماری در این تحقیق معلمان دوره دوم متوسطه مدارس غیردولتی غرب استان گلستان می باشند که تعداد آن برابر با ۶۰۰ نفر می باشد که تعداد ۲۳۴ نفر با استفاده از جدول مورگان به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانهای و همچنین پژوهشهای میدانی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد شادکامی، هوش معنوی و خودکارآمدی می باشد. روایی ابزار اندازهگیری به وسیله روایی صوری مورد تأئید قرار گرفت و پایایی آنها توسط با نرمافزار SPSS محاسبه و ضریب آلفای کرونباخ برای که در نهایت برای پرسشنامه هوش معنوی به عدد ۸۵۳/۰، برای پرسشنامه شادکامی به عدد ۸۷۲/۰ و برای پرسشنامه خودکارآمدی به عدد ۸۱۷/۰ رسیدیم. روش تجزیه و تحلیل دادهها در این تحقیق ضریب همبستگی اسپیرمن می باشد. نتایج نشان داد: هوش معنوی و خودکارآمدی و شادکامی معلمان ارتباط معنی داری و مثبتی وجود دارد. همچنین بین مولفه های هوش معنوی از قبیل تفکر انتقادی وجودی، آگاهی متعالی، معناسازی شخصی و سطح هوشیاری با خودکارآمدی و شادکامی معلمان دوره دوم متوسطه مدارس غیردولتی غرب استان گلستان ارتباط معنی داری وجود دارد

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله