خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی رابطه ترکیب هیات مدیره و نرخ موثرمالیاتی

مقاله بررسی رابطه ترکیب هیات مدیره و نرخ موثرمالیاتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

این پژوهش به بررسی تعداد مدیران غیر موظف در هیأت مدیره بر مدیریت مالیات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. به همین منظور ، داده های مربوط به نود و دو شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ استخراج شده و از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه استفاده شده است همچنین برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی پژوهشی از نرمافزارهای Spss20، Eviews7 و EXCel استفاده شده، نتایج پژوهش نشان می دهد که بین نرخ بهره مؤثر مالیاتی با ترکیب هیأت مدیره رابطه معناداری وجود ندارد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله