خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی رابطه سرمایه فکری و استراتژیهای سازمانی

مقاله بررسی رابطه سرمایه فکری و استراتژیهای سازمانی و کسب مزیت رقابتی مالی درشرکت های فعال درمناطق نفت خیز جنوب

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

 

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه سرمایه فکری و استراتژی های سازمانی و کسب مزیت رقابتی مالی در شرکت های فعال در مناطق نفت خیز جنوب انجام گردید. روش تحقیق در این تحقیق توصیفی همبستگی بوده جامعه اماری شامل کلیه اعضای هیات مدیره و حسابداران شرکت های فعال در مناطق نفت خیز جنوب بوده و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کو کران و در سطح ۹۵ درصد اطمینان تعداد ۱۱۲ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش در این تحقیق پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری بونتیس (۱۹۹۸)، استراتژی مایلز و اسنو (۱۹۷۸) و کسب مزیتی رقابتی سازمان مقیمی(۱۳۹۰) بوده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SpSS و با استفاده از آزمون های پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در سطح a=%5 و با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین هر یک از متغیر های سرمایه فکری ( انسانی، ساختاری، مشتری) و استراتژی های سازمانی (تدافعی، واکنشی، تحلیلگر، آینده نگر) و کسب مزیت رقابتی مالی در شرکت های فعال در مناطق نفت خیز جنوب رابطه وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که بین مولفه های سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و استراتژی اینده نگر با کسب مزیت رقابتی مالی در شرکت های فعال در مناطق نفت خیز جنوب رابطه چند گانه وجود دارد

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله