خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی رابطه عدالت سازمانی، اعتمادکارکنان و رفتار

مقاله بررسی رابطه عدالت سازمانی، اعتمادکارکنان و رفتارمتمدن سازمانی درسازمان های دولتی

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

با توجه به این که عدالت سازمانی همواره در مدیریت رفتار سازمانی مطرح بوده و ادراک افراد (کارکنان) از عدالت و اعتماد پیامدهای مطلوبی را در اهداف سازمانها در پی داشته از جمله تعهد سازمانی و رضایت شغلی که از معیارهای موفقیت در سازمان می باشد، به همین منظور شناخت عواملی که بر اعتماد کارکنان موثر هستند ضروری است. هدف از این تحقیق بررسی و مطالعه رابطه عدالت سازمانی، اعتماد کارکنان و رفتار متمدن سازمانی دستگاههای دولتی در استان ایلام است. در این تحقیق فرض شده است که بین ادراک کارکنان از عدالت سازمانی، اعتماد و رفتار متمدن سازمانی رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد و عدالت سازمانی را از جنبههای توزیعی – رویهای و مراودهای و اعتماد را از جنبه اعتماد کارکنان به مدیر و سازمان مورد بررسی قرار دادهایم. روش تحقیق روش توصیفی – پیمایشی و پژوهشی از نوع کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات مطالعات اسنادی و پرسشنامه می باشد که در این راستا تعداد ۲۹۰ پرسشنامه بین کارکنان اداری دستگاههای دولتی توزیع و تعداد ۲۵۱ پرسشنامه جمع آوری گردید. پس از آزمون مدل و تحلیل فرضیهها، با استفاده از مدل معادلات ساختاری و رابطه بین عدالت سازمانی، اعتماد و رفتار متمدن سازمانی در دستگاههای دولتی در استان ایلام مورد پذیرش قرار گرفت

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله