خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی رابطه مدیریت استعداد بایادگیری سازمانی

مقاله بررسی رابطه مدیریت استعداد بایادگیری سازمانی کارکنان دانشگاه آزاداسلامی واحدیادگارامام خمینی (ره)

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف اصلی در این مقاله بررسی رابطه مدیریت استعداد با یادگیری سازمانی کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) بوده است. نمونه پژوهشی شامل ۵۰ نفر از ۵۷ نفر کارکنان معاونت پژوهش با تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر است که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. این پژوهش توصیفی بوده که جهت جمع آوری داده ها، از پرسشنامه مدیریت استعداد آرمسترانگ و پرسشنامه یادگیری سازمانی نیف استفاده شد. همچنین برای آزمون پایایی، به کمک نرم افزار SpSS اقدام به محاسبه آلفای کرونباخ شده است که این مقدار برای هردو پرسشنامه برابر با ۹۰/۰ شده است و روایی پرسشنامه روایی محتوایی است است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و به منظور تائید توصیف داده ها و تعمیم نتایج پژوهشی به جامعه ای که نمونه از آن استخراج شده از مدل آماری همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندگانه، استفاده به عمل آمده است . یافته های حاصل از تحلیل فرضیات پژوهشی نشان می دهد که بین متغیرهای مدیریت استعدادها و یادگیری سازمانی رابطه ی مستقیم و مثبت وجود دارد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله