خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی رابطه مدیریت دانش برسلامت سازمانی کارکنان

مقاله بررسی رابطه مدیریت دانش برسلامت سازمانی کارکنان آموزش وپرورش شهرسنندج

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط بین مدیریت دانش بر سلامت سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهر سنندج با استفاده از روش همبستگی انجام گرفته است. جامعه آماری در این پژوهشی شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهر سنندج می باشد. حجم این جامعه آماری ۴۹۸ نفر بودند که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه محاسبه شده ۲۱۷ نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیده است. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس شاخص های فرایند مدیریت دانش و مولفه های سلامت سازمانی استفاده گردیده است که بوسیله استاد راهنما و مشاور و کارشناسان و چند مورد آزمودنی تحقیقی اعتبار یابی گردید و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ مدیریت دانش (۸۸/۰) و سلامت سازمانی (۸۳/۰) سنجیده شد و سپس به منظور جمع آوری اطلاعات در جامعه آماری مورد نظر توزیع و توسط کارکنان تکمیل گردید. پس از جمع آوری داده ها ی حاصل از پرسشنامه به منظور بررسی فرضیات پژوهشی با استفاده از آمار توصیفی از جمله میانگین، انحراف معیار، کمینه، بیشینه و در آزمون های استنباطی از ابتدا از آزمون کولموگراف – اسمیرونوف، برای بررسی نرمال بودن داده ها استفاده شده است. لذا با توجه به عدم نرمال بودن داده ها از آزمون یومان – ویتنی برای بررسی فرضیات تحقیق استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دو گروه مستقل، گروهی که رتبه آنها بالاتر از میانگین بود با گروهی که رتبه آنها مساوی یا کمتر از میانگین بوده، داده ها نشان داد که رتبه های گروهی که نمره مولفه های مدیریت دانش آنها بالاتر از میانگین است، نمره آنها در شاخص های سلامت سازمانی آنها نیز بیشتر از گروهی است که نمره مدیریت دانش آنها برابر و یا کمتر از میانگین جامعه است که طی ۹ فرضیه تحقیق به تفکیک مورد بررسی و تائید قرار گرفت.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله