خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی رابطه مدیریت گردش وجه نقد و عملکرد مالی

مقاله بررسی رابطه مدیریت گردش وجه نقد و عملکرد مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف این پژوهشی، مطالعهی رابطه ی مدیریت وجه نقد و عملکرد مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی پژوهشی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ بوده که ۱۳۸ شرکت از طریق حذف سیستماتیک به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش در حالت تلفیقی (ترکیبی)، از مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده گردید. متغیر وابسته این پژوهشی عمکرد مالی است که از نسبت Q توبین استفاده گردید. چرخهدی وجه نقد عملیاتی، چرخه ی تبدیل وجه نقد، دورهی وصول حسابهای دریافتنی، دورهی گردش موجودی کالا و دورهی پرداخت بدهیها، متغیرهای مستقل و میزان فروش و بدهی نیز به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. یافتههای پژوهشی نشان میدهد که کاهش در چرخه ی وجه نقد عملیاتی (OCC)’ چرخه ی تبدیل وجه نقد(CCC)، دورهی وصول حسابهای دریافتنی (DSO)، کاهش در دوره ی گردش موجودی کالا (DIO) بر خلاف کاهش در دوره ی پرداخت بدهی ها(DPO) باعث بهبود در عملکرد مالی شرکتهای تولیدی می شود

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله