خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی شکاف سیستم مدیریت کیفیت جامع با مدل EFQM

مقاله بررسی شکاف سیستم مدیریت کیفیت جامع (مبتنی برایزو ۹۰۰۱) با مدل تعالی سازمانی (EFQM) (مطالعه موردی: کارخانه لاستیک دنا)

چکیده مقاله:
هدف کلی از این تحقیق بررسی شکاف سیستم مدیریت کیفیت جامع (مبتنی بر ایزو ۹۰۰۱) با مدل تعالی سازمانی در کارخانه لاستیک دنا بوده است . جامعه آماری و نمونه آماری تحقیق را مدیران وکارشناسان شرکت مذکور تشکیل داده اند؛ جهت جمع آوری داده ها، از پرسش نامه استاندارد ایزو ۹۰۰۱ وتعالی سازمانی استفاده گردید و همچنین برای برآورد پایایی آن نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که با مقدار ۰/۷۲۳ مورد تأیید قرار گرفت .اطلاعات به دست آمده از طریق پرسشنامه به روش های توصیفی و استنباطی با نرم افزار SPSS و آموس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و از آزمون t با دو نمونه جفت جهت آزمون فرضیه ها و نمودار رادار برای تشخیص وجود شکاف بین عوامل سیستم ایزو و مدل تعالی سازمانی و مدل نهایی تحقیق با نرم افزار آموس استفاده گردیده که نتایج تحقیق بیانگر اختلاف بین بازده های دو مدل ایزو و تعالی سازمانی می باشد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله