خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی عملکردکارکنان شرکت گازاردبیل براساس مدل EFQM

مقاله بررسی عملکرد کارکنان شرکت گاز اردبیل براساس مدل EFQM

 

چکیده مقاله:
ارزیابی عملکرد سازمان به طور جامع و در خور اعتماد همواره یکی از دغدغه های اصلی ذینفعان و مدیران سازمان میباشد. در نتیجه، انگیزه و فرصتلازم برای ارتقاء کیفیت عملکرد ساختارهای خدماتی و یا تولیدی را ایجاد نماید. رویکرد اعطاء جوایز ملی کیفیت و سرآمدی سازمان بر این واقعیت تاکید دارد که بقا در رقابت جهانی، مستلزم بهبود عملکرد در مقیاس جهانی است.مدل تعالی سازمانی EFQM به عنوان یک ابزار فراگیر و نگرش جامع به تمامی زوایای سازمانها، به کمک مدیران می آید تا آنها را در شناخت دقیق تر سازمان تحت امر خود یاری نماید.پژوهش انجام شده بر این اساس پایه گزاری شده است ،تا عملکرد کارکنان شرکت گاز اردبیل که یکی از واحد های خدماتی استان به شمار می آید را بر مبنای حوزه های توانمند ساز ها و نتایج مدل EFQM، مورد ارزیابی قرار دهد و زمینه های قابل بهبود را در آنها شناسایی نماید .این پژوهش و هدف پیش رو، با روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی انجام گردیده است و جامعه آماری آن شامل مدیران ارشد ، معاونین ،رئیس گروه ها و کارشناسان مسئول شرکت گاز استان ،به تعداد ۶۷ نفر و به صورت سرشماری بوده اند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استاندارد EFQM استفاده شده و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی بهره گرفته شده است.نتایج تحقیق نشان داده است،که در مجموع سازمان توانسته است در حوزه توانمند سازها به ۵۱% و در حوزه نتایج به ۳۹% از اهداف و نتایج مطرح شده در مدل EFQM دست پیدا کند.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله