خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی عوامل فردی و روانشناختی موثربررفتارخرید

مقاله بررسی عوامل فردی و روانشناختی موثربررفتارخرید ناگهانی

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی عوامل فردی و روانشناختی موثر بر رفتار خرید ناگهانی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مشتریان فروشگاه های زنجیره ای شهروند در استان تهران می باشد و بر اساس حداقل حجم نمونه در روش مدلسازی معادلات ساختاری ۲۴۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. جمع آوری دادهها از طریق پرسشنامه سهرابی و همکاران (۱۳۹۳) برای عوامل فردی و پرسشنامه جیوتی و ورما(۲۰۱۵) برای عوامل روانشناختی انجام گرفته است. روایی سازه پرسشنامه ها با استفاده از تحلیل عاملی تأیید شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که بر این اساس ضریب آلفای پرسشنامه عوامل فردی ۸۱۶/۰ و پرسشنامه عوامل روانشناختی ۰/۷۶۴ به دست آمد که نشان از پایایی ابزار سنجش پژوهشی است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده و جهت آزمون فرضیه های پژوهشی از مدلسازی معادلات ساختاری ( SEM) و نرم افزار LISREL8.80 بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که : عوامل فردی با ضریب مسیر ۷۳/۰ رابطه معناداری با خرید ناگهانی در سطح اطمینان (۹۵٪) دارد. همچنین عوامل روانشناختی با ضریب مسیر ۴۱/۰ رابطه معناداری با خرید ناگهانی در سطح اطمینان (۹۵٪) دارد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله