خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی عوامل فناوری و فرهنگی در موفقیت مدیریت دانش

مقاله:بررسی عوامل فناوری و فرهنگی در موفقیت مدیریت دانش و نوآوری باز

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

چکیده:

امروزه رقابت جهانی، کم شدن کاربرد نیروی انسانی، افزایش کاربرد فناوری در انجام امور، کم شدن زمان لازم برای تجربه و کسب دانش، از دست دادن دانش در اثر خروج کارکنان و غیره باعث شده است که سازمان‌ها برای افزایش اثربخشی و توان رقابتی خود به سمت دانش و فرایندهای مدیریت دانش روی بیاورند. يكي از مباحثی هم كه منجر به رقابت‌پذیر شدن سازمان‌ها می‌گردد، نوآوري باز بوده است. در اين مدل، تعامل سازنده با خارج از سازمان ازجمله رقبا در تمامي مراحل فرآيند نوآوري می‌تواند وجود داشته باشد. به دلیل اینکه شناسایی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش براي مدیریت مؤثر دانش و ایجاد نوآوري در سازمان‌ها از اهمیت زیادي برخوردار بوده است، ازاین‌رو در این پژوهش تأثیر دو مورد از این عوامل حیاتی یعنی زیرساخت فناوری اطلاعات و عوامل فرهنگی بر موفقیت مدیریت دانش و نوآوري باز مورد بررسی قرار گرفته است. روش انجام پژوهش به‌صورت میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت‌های تحقیقاتی موجود در شهرک علمی- تحقیقاتی واقع در شهر اصفهان بوده‌اند. تکنیک آماری مورداستفاده در این تحقیق، آزمون همبستگی و رگرسیون بوده است. طبق نتایج آزمون همبستگی پیرسون در این تحقیق، مشخص شد که میان متغیرهای زیرساخت فناوری، عوامل فرهنگی، مدیریت دانش و عوامل نوآوری همبستگی معناداری وجود داشته است. نتایج آزمون رگرسیون ساده نیز نشان داد که متغیرهای زیرساخت فناوری و عوامل فرهنگی در موفقیت مدیریت دانش و پذیرش نوآوری باز در سازمان‌ها، تأثیری مثبت و معنادار داشته‌اند.

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله