خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی عوامل مؤثر بر تقویت خلاقیت و نوآوری کارکنان

بررسی عوامل مؤثر بر تقویت خلاقیت  و نوآوری کارکنان

مطالعه موردی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چ.ب

 

 

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی و تبیین عوامل سازمانی مؤثردر تقویت خلاقیت کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چ.ب  می باشد. جامعه آماري اين پژوهش شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چ.ب  که مشتمل بر ۳۰۲ نفر می باشند. براي تعيين حجم نمونه اين تحقيق با توجه به اندازه جامعه و با استفاده از جدول مورگان برابر ۱۷۰ نفر به دست آمد. جهت سنجش پایایی ابزار اندازه گیری از آلفای کرونباخ استفاده شده است. در مورد پرسشنامه عوامل سازمانی برابر۸۰۳/۰ و  برای پرسشنامه تقویت سازمانی برابر ۸۰۵/۰و چون این مقادیر از ۷/۰ بزرگتر می باشد حاکی از پایایی بالای پرسشنامه ها بکار گرفته شده می باشد و قابلیت اعتبار پرسشنامه ها به تایید رسیده است. روایی پرسشنامه حاضر به صورت محتوایی و صوری توسط استاد راهنما و استاد مشاور و با همکاری و مساعدت تعدادی از متخصصان تهیه و تنظیم گردیده است. روش های آماری تحقیق شامل ضریب همبستگی پیرسون، t مستقل و تحلیل واریانس می باشد.

نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که همبستگی معناداری بین  عوامل سازمانی شامل حمایت مدیریت، آموزش، رضایت شغلی، ساختار، مشارکت و فرآیندها با خلاقیت سازمانی وجود دارد.  با استفاده از آزمون t مستقل مشخص شد نگرش به شاخص های پژوهش در بین زنان و مردان یکسان است. و بر اساس کميت F نگرش به این شاخص ها در بین سطوح مختلف تحصیلات متفاوت است و تحصیلات پاسخگویان بر نگرش به این شاخص ها تأثیر دارد.

کلمات کلیدی: خلاقیت، نوآوری،اداره کل ورزش و جوانان

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله