خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباط

مقاله :بررسی عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) از دیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد و پیام نور اردبیل

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

چکیده

     هدف پژوهش حاضر تعیین عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و سهم هر کدام از عوامل در بین اعضاء هیات علمی دانشگاه‌ آزاد و پیام نور شهرستان اردبیل بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش کلیه اعضاء هیأت علمی مشغول به‌ تدریس دانشگاه‌‌های مذکور (۲۲۵ نفر) در سال ۹۴-۱۳۹۳ بود، که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب، حجم نمونه با توجه به مدل کرجسی- مورگان و با در نظر گرفتن خطای ۰۵/۰=α قریب به ۱۳۲ نفر در نظرگرفته شدکه ۱۱۵ پرسشنامه قابل تحلیل بود. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) جمع‌آوری شد. روایی با استفاده از نظر اساتید صاحب‌نظر تأیید گردید و پایایی ابزار در ضریب آلفای‌کرونباخ ۹۴/۰ محاسبه گردید. روش تحلیل داده‌ها با آزمون تحلیل عامل اکتشافی انجام شد. بر اساس یافته‌های به‌دست آمده از پژوهش می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که از میان ۷ عامل شناسایی شده که ۱۱۶/۶۰ درصد از واریانس فناوری اطلاعات و ارتباطات را تبیین می‌کند، مهم‌ترین عامل از نظر اعضاء هیأت علمی جامعه مورد پژوهش عامل «فنی و محیطی» می‌باشد که با مقدار ۵۳۰/۲۹ بیشترین سهم را در تبیین متغیرها دارد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله