خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی عوامل موثربرانگیزش کارکنان بانک مسکن

مقاله بررسی عوامل موثربرانگیزش کارکنان بانک مسکن استان خراسان جنوبی

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان بانک مسکن براساس تئوری دو عاملی (عوامل بهداشتی و عوامل انگیزشی) فردریک هرزبرگ در استان خراسان جنوبی و محقق در پی آن است تا مشخص سازد که تا چه اندازه این عوامل بر انگیزش کارکنان بانک | مسکن استان خراسان جنوبی تأثیر دارد. برای این منظور، نظریه ی هرزبرگ به عنوان چهارچوب نظری و استان خراسان جنوبی به عنوان زمینه ی اصلی تحقیق در نظر گرفته شد. کارکنان بانک مسکن استان خراسان جنوبی به عنوان جامعه آماری و حجم نمونه به دلیل کمی تعداد کارکنان با حجم جامعه آماری برابر و نمونه گیری انجام نشده است و بدین ترتیب حجم نمونه برابر ۱۳۰ نفر (۱۱۴ مرد و ۱۶ زن) می باشد. این پژوهشی به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است و از پرسشنامه به عنوان اب اندازهگیری استفاده گردید. «روایی » محتوایی این پرسشنامه با استفاده از روش اجماع صاحب نظران تایید گردید و «پایایی» آن نیز در سطح بالایی تایید شد (۷۱/۰- پایایی). پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار SPSS داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفت. برای تحلیل تاثیر هر یک از عوامل بهداشتی و انگیزشی از آزمون (T) یک متغیره و برای بررسی تفاوت دیدگاه کارکنان مرد با زن در مورد این عوامل از آزمون (T) دو متغیره استفاده گردید. همچنین برای مقایسه ی دیدگاه های کارکنان با «مدرک تحصیلی، سابقه خدمت» مختلف راجع به تاثیر عوامل برانگیزش شغلی از آنالیز واریانس استفاده شد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله