خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی عوامل موثربروفاداری سازمانی دانش آموزان

مقاله بررسی عوامل موثربروفاداری سازمانی دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی درمشگین شهر

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر وفاداری سازمانی دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی در مشگین شهر اجرا گردید. روش تحقیق از نوع توصیفی و به شیوه پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق تمامی دانش آموزان دختر و پسر مدارس غیرانتفاعی مشگین شهر می باشد که تعداد ۳۴۱ نفر بعنوان نمونه با استفاده از روش تصادفی خوشه ای انتخاب شده است. ابزار پژوهش پرسشنامه های وفاداری سازمانی، اعتماد، تعهد و رضایت می باشد. که پایایی پرسشنامه های مورد استفاده به وسیله آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب برای وفاداری ۰/۸۶، اعتماد ۰/۸۷، تعهد ۰/۸۲ و رضایت ۸۵/ ۰ بدست آمد. همچنین روایی پرسشنامه های مذکور توسط کارشناسان امر و استاد راهنما مورد تایید قرار گرفت و جهت تحلیل اطلاعات از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی، آزمون t دونمونه مستقل و آزمون آنالیز واریانس تحت نرم افزار SpSSاستفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که بین اعتماد، تعهد و رضایت دانش اموزان با میزان وفاداری انها به مدرسه رابطه مثبت (۰/۰۱ > p) وجود دارد. نتایج بررسی رگرسیون نشان داد که اعتماد (۰/۲۵۹ = β)،تعهد (۰/۱۷۶ = β) و رضایت (۰/۵۴۷= β) دارای تاثیر مثبت در وفاداری دانش آموزان به مدارس غیرانتفاعی می باشد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله