خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی مقایسه ای توانایی مدلهای سنتی و مدلهای نوین

مقاله بررسی مقایسه ای توانایی مدلهای سنتی و مدلهای نوین پیش بینی ورشکستگی موردمطالعاتی : شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

در این تحقیق بر اساس تحقیق باور و اگرووال (۲۰۱۴) به دنبال بررسی مقایسه ای توانایی مدل های پیش بینی ورشکستگی هستیم تا تعیین شود کدام یک از مدل ها قابلیت بهتری را در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها را دارند؟ نمونه آماری تحقیق حاضر با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک شامل ۴۰ شرکت می باشد که در طی دوره ی زمانی ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۹۰ انتخاب شده و شامل ۱۸ شرکت موفق و ۲۲ شرکت ورشکسته است. مقادیر معیارهای موردنظر این شرکتها در قالب فرمول های ذی ربط، با استفاده از نرمافزار رهآورد نوین در نرمافزار Excel محاسبه گردید. برای آزمون فرضیه از نرم افزار SPSS و روش آنالیز واریانس (ANOVA و رگرسیون لجستیک رتبه ای (OLR) در سطح خطای ۵٫٪ استفاده شد. نتیجه یافته های پژوهش نشان داد که توانایی مدل های نوین پیشبینی ورشکستگی نسبت به مدل های سنتی در شناسایی شرکت های سالم و ورشکسته پذیرفته شده در بورس بازار اوراق بهادار تهران بیشتر است. نتایج تحقیق می تواند کلیه گروههای ذینفع درون و برون سازمانی را در اتخاذ تصمیمات خود یاری نماید

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله