خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی موانع بکارگیری کارآمد فناوری اطلاعات

مقاله:بررسی موانع بکارگیری کارآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات

در استقرار مدیریت دانش

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

چکیده

این مقاله با هدف بررسی موانع بکارگیری کارآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات در استقرار مدیریت دانش از دیدگاه معلمان آموزش و پرورش منطقه چهار تهران انجام شده است. بدین منظور چهار مانع زیرساختی- فنی، اقتصادی، فردی و فرهنگی- آموزشی مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر از نوع توصیفی– پیمایشی بوده و جامعه آماری آن نیز معلمان آموزش و پرورش منطقه چهار بودندکه براساس جدول مورگان، (۱۷۷= N) نفر از طریق نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای طیف لیکرت ۵ درجه ای بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده های این پژوهش، از شاخص های آمار توصیفی مانند فراوانی و محاسبه میانگین و انحراف استاندارد و از روش های آمار استنباطی مانند t تک نمونه ای t مستقل و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج کلی پژوهش حاکی از آن است که تاثیر موانع فردی – زیرساختی در بکارگیری کارآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات در استقرار مدیریت دانش در سطح متوسط و تأثیر موانع اقتصادی و موانع فرهنگی – آموزشی در سطح کمتر از متوسط بوده است.

نتایج آزمون فریدمن نشان داد که موانع فنی و زیر ساختی بیشترین و موانع فرهنگی– آموزشی کمترین تأاثیر را در عدم بکارگیری کارآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات در استقرار مدیریت دانش دارد. همچنین، نتایج آزمون t گروههای مستقل نشان می دهد، که نوع جنسیت در تأثیر موانع فنی– زیر ساختی، موانع اقتصادی و موانع فرهنگی – آموزشی در بکارگیری کارآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات در استقرار مدیریت دانش موثر است.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله