خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی میزان ادراک کارکنان ازحمایت سازمانی بانک

مقاله بررسی میزان ادراک کارکنان ازحمایت سازمانی بانک سپه موردمطالعه: کارکنان بانک سپه استان آذربایجان شرقی

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان ادراک کارکنان از حمایت سازمانی بانک سپه (مورد مطالعه: کارکنان بانک سپه استان آذربایجان شرقی) میباشد. جامعه آماری در این تحقیق جامعه آماری در این تحقیق کارکنان استخدام رسمی بانک سپه استان آذربایجان شرقی میباشد که تعداد اعضای آن ۷۸۱ نفر میباشد که تعداد ۲۵۸ نفر با استفاده از جدول مورگان به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانهای و همچنین پژوهش های میدانی استفاده شده است. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه ادراک کارکنان از حمایت سازمانی میباشد. روایی ابزار اندازهگیری به وسیله روایی صوری مورد تأئید قرار گرفت و پایایی آنها توسط با نرمافزار SPSS محاسبه و ضریب آلفای کرونباخ برای که در نهایت برای به عدد ۸۱۱/۰ رسیدیم. روش تجزیه و تحلیل دادهها در این تحقیق ضریب همبستگی پیرسون، آزمون T-teSt میباشد. نتایج نشان داد: بین دریافتی کارکنان از بابت مزایا و ادراک آنها از حمایت های سازمانی بانک سپه رابطه ی معنی داری وجود دارد؛ بین سابقه کاری کارکنان و ادراک آنها از حمایت – های سازمانی بانک سپه رابطهی معنی داری وجود دارد؛ تفاوت معنی داری بین ادراک از حمایت سازمانی کارکنان با سابقه فعالتی بالای ۲۰ سال و کارکنان کمتر از ۱۰ سال وجود دارد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله