خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی میزان مهارت فردی مدیریت زمان دربین مدیران

مقاله بررسی میزان مهارت فردی مدیریت زمان دربین مدیران مجتمع های متوسطه شهرستان مهاباد سال تحصیلی ۹۲-۹۳

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهشی بررسی میزان مهارت فردی مدیریت زمان در بین مدیران مجتمع های متوسطه شهرستان مهاباد در سالتحصیلی ۹۳-۹۲ می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران مستقل مجتمع های شهرستان مهاباد می باشد که تعداد آنها ۸ نفر می باشد. دراین پژوهشی از روش سرشماری برای نمونه گیری استفاد شد. ابزار اندازه گیری چک لیست محقق ساخته می باسد که مولفه های مدیریت زمان براساس جنسیت، رشته ی تحصیلی و سابقه مدیریت مورد بررسی قرار گرفتند. جهت روایی ابزار از نظر اساتید مدیریت آموزشی استفاده گردید و برای اندازه گیری پایایی از ضریب توافقی پیرسون استفاده شد که مقداد عددی ۸۶/۰ بدست آمد. جهت انجام آزمون فرضیه های از آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار ۱۶ SPSS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مدیریت زمان بر اساس جنسیت، رشته ی تحصیلی و مدیریت زمان تفائت معنا داری وجود دارد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله