خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی نقش جواخلاقی دررابطه ی عدالت سازمانی

مقاله بررسی نقش جواخلاقی دررابطه ی عدالت سازمانی فرسودگی شغلی و استرس شغلی دردانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

امروزه عدالت سازمانی، فرسودگی شغلی، استرس شغلی و جو اخلاقی از جمله متغیرهای اساسی است. که در سازمان های مختلف مورد توجه مدیران قرار میگیرند. این پژوهش به تجزیه و تحلیل نقش جو اخلاقی در رابطه عدالت سازمانی با فرسودگی شغلی و استرس شغلی پرداخته است. مدل تحقیق با استفادد از متغیر عدالت سازمانی به عنوان متغیر مستقل، استرس شغلی و فرسودگی شغلی به عنوان متغیر وابسته و جو اخلاقی به عنوان متغیر واسطهای شکل گرفته است. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیغی – علی و بر حسب اجرا پیمایشی است که دادههای مورد نیاز بوسیله ابزار پرسشنامه، جمع آوری شده است تجزیه و تحلیل دادها با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری و نرمافزارهای SPSS20 و AMOS انجام شده است. نتایج با ۹۵ درصد اطمینان نشان میدهد که جو اخلاقی به عنوان واسطه در رابطه عدالت سازمانی و استرس شغلی و همچنین جو اخلاقی به عنوان واسطه در رابطه عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی نقش دارد، عدالت سازمانی بر جو اخلاقی تأثیر دارد، عدالت سازمانی بر استرس شغلی و فرسودگی شغلی تأثیر دارد و جو اخلاقی دارای تأثیر بر استرس شغلی و فرسودگی شغلی میباشد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله