خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی نقش رهبری معنوی درتوانمندسازی کارکنان مطالعه

مقاله بررسی نقش رهبری معنوی درتوانمندسازی کارکنان مطالعه موردی

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

رهبران با استفاده از شاخصهای معنویت در سازمان یا گروه، هم یک نوع انگیزش درونی برای خود و هم زمینهای برای انگیزش بیرونی پیروانشان فراهم می کنند. رهبران معنوی و ارزش مدار به کارها و فعالیتهای پیروان در سازمان یا گروه، به وسیله متصل کردن آنها به ارزشهای عمیق درونیشان معنی می دهند. با توجه به اینکه توانمند سازی تأثیر عمدهای بر رفتار اعضای سازمان و در نتیجه عملکرد و دستیابی به اهداف دارد، لذا در این پژوهش تلاش شده است نقش رهبری معنوی در توانمند سازی کارکنان مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش به روش توصیفی – پیمایشی و با هدف کاربردی و با استفاده از پرسشنامه و با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده در بین ۱۲۰ نفر نمونه آماری در یکی از مراکز نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که کلیه ابعاد رهبری معنوی با توانمندسازی کارکنان رابطه دارد

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله