خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی نقش فرهنگ سازمانی در تدوین مدل استراتژی

مقاله بررسی نقش فرهنگ سازمانی در تدوین مدل استراتژی (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

چکیده مقاله:

شناخت فرهنگ سازمانی و توجه به روشهای کاربردی برای انسجام بیشتر آن و از طرفی شناخت و ارائه مدل تدوین استراتژی منطبق برآن به منظورتسهیل تحقق اهداف سازمانی برای سازمانها، امری ضروری محسوب می شود، اینکه فرهنگ سازمانی دردانشگاه علوم پزشکی مشهد چه نقشی در تدوینمدل استراتژی دارد، موضوع اصلی این پژوهش بوده است که در استمرار پژوهش های محققان، رابطه بین فرهنگ و مدل های تدوین استراتژی در قالبیک طرح برای یک سازمان ارائه گردیده است که قابلیت تعمیم برای سایر سازمانها داشته یا بعنوان مدلی برای پژوهش های آتی مطرح است. اینپژوهش از نوع اکتشافی و توصیفی است زیرا صرفا در پی کشف رابطه بین ابعاد فرهنگ سازمانی و مدلهای فرهنگی استراتژی بوده که با تمرکز برفرهنگخاص ایرانی )ملی و باستانی(، مدل استراتژی تدوین شده است. برای شناخت فرهنگ سازمانی از مدل هوفستد و پرسشنامه مربوطه و برای شناخت رویکردهای شهودی و عقلایی از پرسشنامه ای که محورهای آن براساس تئوری اشنایدر و بارسو تعیین شده، استفاده شده است. یافته های علمی پژوهش شامل تست این مدلها بوده که نتایج آن معرف مدلی جدید است که باعث ایجاد مدلهای مفهومی برای مطالعه بین ابعاد فرهنگ، در سازمانها شده است.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله