خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی کاربردپذیری وب سایت و کیفیت خدمات ارتباط

مقاله:بررسی کاربردپذیری وب سایت و کیفیت خدمات ارتباط برخط برتمایل مشتریان به خرید الکترونیک مجدد( مورد مطالعه: بانک ملت)

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

چکیده:

امروزه ترکیب رایانه، ارتباطات از راه دور و ایتترنت برای ارائه بسیاری از خدمات از جمله خدمات مالی وبانک­داری مورداستفاده قرار می­گیرد. بانک­ها همگام با فناوری اطلاعاتی و ارتباطی، سعی در ارائه خدمات مبتنی برفناوری داشته­اند و بدین منظور سرمایه گذاری های کلانی توسط بانک ها صورت گرفته است. علی­رغم توسعه روزافزون نوآوری درخدمات الکترونیکی وگسترش روش­های فناوری بهبود این خدمات، عدم پذیرش کافی کانال­های دیجیتالی ارائه خدمت از سوی  مشتریان کماکان,از چالش های پیش روی بانک ها به  شمار می رود. هدف این پژوهش بررسی تأثیرکاربردپذیری وب سایت و کیفیت خدمات ارتباط برخط بر تمایل مشتریان به خرید الکترونیک مجدد دربین مشتریان بانک ملتمی­باشد. پژوهش انجام شده، از نوع پيمايشي می باشد، جامعه آماري اين پژوهش،۱۰۰ نفر از مشتریان بانک ملت می­باشد وابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه بوده است. براي تجزیه وتحلیل داده­ها وآزمون فرضیه­ها از روش همبستگی و نرم افزار Aspss استفاده شده است.یافته­های این پژوهش پس از تحلیل­های صورت گرفت نشان می­دهد؛ بین کاربردپذیری وب سایت واستفاده مجدد از تجارت الکترونیک یک رابطه مثبت، بین کیفیت خدمات ارتباط برخط و استفاده مجدد از تجارت الکترونیک یک رابطه مثبت و همچنین بین کیفیت خدمات ارتباط برخط و کاربرد پذیری وب سایت یک رابطه مثبت وجود دارد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله